RSC

Responsabilitat
Social Corporativa

A Simetría definim el marc d’actuació i compromisos en matèria de desenvolupament sostenible d’acord amb les directrius establertes per la política de responsabilitat social del grup Simetría.

La nostra finalitat és orientar l’activitat empresarial cap a un model de gestió ètic i responsable, capaç d’assolir els objectius estratègics definits, així com la viabilitat, el creixement i la capacitat de generar valor als nostres grups d’interès.

Per això, els nostres compromisos principals són:

 • Compromís ètic: apliquem les millors pràctiques de Govern Corporatiu, Transparència i Desenvolupament Responsable i Sostenible.
 • Compromís social: desenvolupem les nostres activitats professionals des del respecte absolut a les persones, respectant i promovent els Drets Humans Fonamentals, així com la igualtat i la diversitat.
 • Compromís ambiental: fem un exercici mediambiental basat en la preservació i conservació, amb una atenció especial a la lluita i l’adaptació contra el canvi climàtic.

ÈTICA I BON GOVERN

Codi Étic

El Codi Ètic i de Conducta consolida els valors assumits per l’empresa i serveix per guiar el comportament esperat de tots els empleats i empleades en el desenvolupament de les seves funcions, ajudant-los a mantenir el nivell de professionalitat més elevat.

El Codi Ètic i de Conducta abasta totes les entitats que formen el grup Simetría i tots els integrants d’aquestes estan obligats a complir-lo.

Podeu trobar el Codi Ètic a l’enllaç següent:

CODI ÈTIC

Podeu trobar la política financera a l’enllaç següent:

POLÍTICA FINANCIERA
CANAL DE DENÚNCIES

Només s’utilitzarà el canal de denúncies del grup SIMETRÍA per comunicar:


· Les sospites o el coneixement de qualsevol comportament irregular, il·lícit o delictiu que pugui suposar una possible infracció legal o conducta contrària al nostre codi ètic, les normatives internes i els procediments normatius i de compliment legal obligat, comesa per persones vinculades al grup SIMETRÍA, de qualsevol rang, en l’exercici de la seva activitat professional o en altres situacions indegudes o il·lícites que puguin perjudicar el grup SIMETRÍA.

· Consultes sobre la interpretació de les disposicions del Codi Ètic, de qualsevol altra normativa interna o en relació a l’acompliment de la legislació vigent i aplicable al grup SIMETRÍA.

· Les conductes poc ètiques o deshonestes per part de qualsevol professional del grup SIMETRÍA.

  No oblideu indicar les vostres dades de contacte, una descripció del fet denunciat, si és possible conèixer la identitat de les persones implicades, així com qualsevol dada que resulti d’interès.

  LA NOSTRA GESTIÓ ANUAL – TRANSPARÈNCIA

  Política de Responsabilitat Social

  POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

  Memòries de Sostenibilitat

  INFORME SOSTENIBILIDAD 2021 MEMORIA SOSTENIBILIDAD SIMETRÍA 2021 MEMÒRIA SOSTENIBILITAT SIMETRÍA 2019 MEMÒRIA SOSTENIBILITAT SIMETRÍA 2018 INFORME SOSTENIBILITAT 2020

  SOSTENIBILITAT

  Política de Medi Ambient i Qualitat

  Al grup SIMETRÍA tenim molt en compte els aspectes-impactes ambientals que les nostres activitats generen en l’entorn en què interactuem.

  Gràcies a un canvi organitzacional, orientat cap a la gestió ambiental, hem passat d’una cultura de qualitat tècnica dels nostres projectes, productes i serveis a una visió integral dels processos en què la vessant ambiental ha guanyat molt pes específic.

  Fruit d’això deriven múltiples projectes d’innovació sostenible que ens permeten reduir l’impacte no només en el medi natural, sinó en l’entorn, a nivell global, considerant sempre totes les “parts interessades” (clients, treballadors, veïns, usuaris, etc.).

  Aquesta nova visió, orientada no només a la satisfacció del client final que adquireix els nostres productes i serveis, sinó també a una missió de compromís amb el medi ambient, es veu reflectida, per exemple, en el lideratge i posicionament de les nostres empreses a nivell del càlcul de la nostra petjada de carboni i el seu registre en el Ministeri per a la Transició Ecològica.

  POLÍTICA DE MEDI AMBIENT I QUALITAT

  LES NOSTRES PERSONES

  Política de Recursos Humans
  POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS

  Diversitat i Igualtat

  DIVERSITAT I IGUALTAT