Real Estate

Oferim un servei professional

Dins del grup Simetría, a l’àrea de Real Estate oferim un servei professional d’assessoria immobiliària especialitzat en la gestió urbanística, el desenvolupament de projectes immobiliaris i la gestió de construcció dirigit principalment a family office, promotors i clients privats.

Consultoria
immobiliària

Com a consultoria prestem serveis i donem solucions immobiliàries tant a administracions públiques com a ajuntaments o conselleries i a entitats privades de qualsevol mida, grans i petits operadors, franquícies, etcètera.

Simetría disposa de les eines, l’equip i l’experiència necessària per a la gestió integral dels projectes immobiliaris durant les diferents etapes del seu desenvolupament, aplicant estratègies que permetin l’obtenció de resultats òptims, que estableix en

funció del potencial, les necessitats i requeriments establerts.

A més, compta amb una capacitació especialitzada per a la gestió patrimonial eficient i rendible de les carteres d’actius immobiliaris.

Desenvolupaments
urbanístics

A Simetría treballem en l’estudi del territori i el seu potencial dissenyant estratègies i metodologies per proposar formes d’actuació que aconsegueixin el millor desenvolupament del sòl. La nostra tasca se centra a executar els processos urbanístics d’ordenació i urbanització dels terrenys, tant en l’àmbit de l’administració pública com en la iniciativa privada, aportant com a garantia d’èxit l’àmplia experiència del nostre equip.

Urbanització Sensal Castelló

Direcció
d’execució

Des de l’àrea de Real Estate portem a terme la planificació, assistència, control, seguiment, coordinació i contractació dels agents que intervenen en el procés constructiu de qualsevol tipus d’obra. A més, també treballem per organitzar la posada en marxa de l’edifici amb la gestió i tramitació de tots els documents necessaris amb administracions, entitats i companyies subministradores fins a obtenir tots els permisos, llicències d’ocupació o d’activitat i cèdules d’habitabilitat.

Edificio exclusivo oficinas MSC Valencia