Disseny, caracterització i producció d’additius per a la reducció d’emissions contaminants en la fabricació de mescles asfàltiques

Disseny, optimització i producció d’un additiu per reduir la viscositat dels lligants hidrocarbonats, que permet reduir la temperatura de fabricació i el disseny d’una barreja asfàltica autocompactant de manera que se n’obté una reducció de les emissions de CO2 amb menys consum de combustibles d’origen fòssil en la seva fabricació. El desenvolupament del projecte ha comptat amb finançament de l’IMPIVA i fons FEDER.